Giáo hạt Ngàn SâuQuản hạt: Lm. G.B. Nguyễn Huy Tuấn

Sở hạt: Giáo xứ Tràng Lưu
Số giáo xứ: 14

Số giáo dân (năm 2017): 29.991