Giáo hạt Nguồn Son



Quản hạt: Lm. Gioan Nguyễn Phương Hướng

Sở hạt: Giáo xứ Đồng Troóc
Số giáo xứ: 17

Số giáo dân (năm 2017): 32.100